സഹയാത്രികര്‍

Tuesday, June 14, 2011

ചെറ്റകള്‍വിദ്യയുടെ അര്‍ത്ഥം നഷ്ടപെടുത്തിയവരോട്
ഏകലവ്യനുഷ്ടമായ പെരുവിരലിനെക്കുറിച്ചു പറയരുത്.

അമ്മയിലും മകളിലും കാമം കാണുന്നവനോട്
മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹത്വം മിണ്ടിപ്പോകരുത്.
ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനു നടുവില്‍ ഒറ്റപ്പെടുന്നവനോട്
അപരന്റെ ദുഖം പറയരുത്.

ഇവിടെ തെരുവില്‍ ഭ്രാന്തുപിടിച്ച
ചങ്ങലയുമായി ചെന്നായ്ക്കള്‍ വേട്ടക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ചേരികളിലെ കീറപ്പായയില്‍ അന്തിയുറങ്ങുന്നവരുടെ
കഴുത്തില്‍ ചോര കിനിയുന്ന ദ്രംഷ്ടങ്ങള്‍ കുത്തിയിറക്കി
ചെന്നായ അലറി,
വികസനത്തിന്റെ മാപ്പില്‍ ചാളകളും ചേരികളും ഇല്ല.

കൂരയില്ലാത്തവന് മേഘത്തിന്റെ തണല്‍ ആശ്രയം
അന്നനാളം ഒട്ടിയവന് കുപ്പതൊട്ടിയിലെ എച്ചിലില്‍ ഓണസദ്യ.
തെരുവില്‍ എറിയപ്പെട്ടവന്റെയും
അമ്മത്തൊട്ടിലില്‍ ആക്കപ്പെട്ടവന്റെയുംജാതകം എഴുതരുത്.